News

| Wednesday, 23 November 2016 |

การกำหนดและการสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (“KAM”)

แปล Diagram เรื่อง Determining and Communicating Key Audit Matters (การกำหนดและการสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ) โดย สภาวิชาชีพบัญชี

        เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ หรือ Key Audit Matter เป็นเรื่องที่ถูกกำหนดให้กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องสื่อสารและรายงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 อย่างไรก็ดี กิจการอื่นที่มีส่วนได้เสียสาธารณะก็สามารถจะทำตามข้อกำหนดดังกล่าวได้เช่นกัน เพราะ เรื่องสำคัญในการตรวจสอบช่วยทำให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจงบการเงินได้มากขึ้น เมื่อเดือนมิถุนายน 2016 IFAC ได้เผยแพร่ Diagram เรื่อง Determining and Communicating Key Audit Matters สภาวิชาชีพบัญชีได้แปลเป็นฉบับภาษาไทยแล้ว

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สถาวิชาชีพบัญชีฯ

หากท่านมีความสนใจบริการของตรวจสอบภายใน สามารถติตต่อได้ที่

เบอร์ 02-5878080 ต่อ 209 ด้วยความยินดียิ่ง

Last modified on Thursday, 23 August 2018