ความเชื่อมั่น
ในการให้บริการ

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด มีทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ มาตรฐานการทำงานวิชาชีพ การสื่อสาร การอธิบายลักษณะงานต่างๆ เพื่อให้ท่านได้เข้าใจ และเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ที่ท่านจะได้รับบริการที่ดี ตรงความต้องการ และได้ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ท่านและองค์กรของท่าน

ข่าวสาร

กิจกรรม | กันยายน, 07 2560

รวมภาพบรรยากาศกิจกรรมที่ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ได้ไปให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จากพี่สู่น้อง ให้กับนักศึกษาคณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

กิจกรรม | กรกฎาคม, 20 2560

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด นำโดยคุณศักดิ์ศรี อำพวัน ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยพนักงานได้เดินทางไปบริจาคของเครื่องใช้และเงินสดจำนวน 10,000 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ณ สถานสงเคราะห์เด็ก บ้านเด็กพระคุณ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานี้

ข่าวสารทั่วไป | มิถุนายน, 19 2560

การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประโยชน์ที่ได้มีทั้งกับบริษัทเองและกับผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้