กิจกรรม ตรวจสอบภายใน

ทีมงานของเรา

Dulyatat Puechmongkol

Dulyatat Puechmongkol

President

Saksri Amphawon

Saksri Amphawon

Senior Advisor

Korakot Wanasawat

Korakot Wanasawat

Vice President

Somcharee Kawkomdee

Somcharee Kawkomdee

Executive Director

Ruetaichanoke Supapong

Ruetaichanoke Supapong

Executive Director

Anutsaya Raksasorn

Anutsaya Raksasorn

Executive Director

Phreeyapath Atirek

Phreeyapath Atirek

Executive Director

Ekkarat Boonyarattanakalin

Ekkarat Boonyarattanakalin

Executive Director

บริการตรวจสอบภายใน

ลดความเสี่ยงของการทุจริตลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

เพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรเพื่อการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นบริการตรวจสอบภายในที่ให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระในกระบวนการปฏิบัติงาน การรายงานทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน

ทีมงานของเรา

ลูกค้าของเรา

มากกว่า 1,000 บริษัท ที่เราดูแลงานตรวจสอบภายใน