ร่วมงานกับเรา

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 2. ปริญญาตรี/โทขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาคอมพิวเตอร์MIS หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมระบบงาน และความรู้ด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
 4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ในด้านที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit)
 5. มีบุคคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 6. มีทักษะที่ดีในด้านการวิเคราะห์ การสื่อสาร การเขียนรายงาน และการนำเสนองาน
 7. มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายสี ขนาด 1” หรือ 2”  จำนวน  1  รูป
 2. สำเนา Transcript จำนวน  1  ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  1  ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1  ชุด

สนใจส่งหลักฐานการสมัครทาง

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือ ติดต่อได้ที่ คุณธนัญญา  มิ่งฉาย แผนกบุคคล  บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Tel: 02-596-0500 ต่อ 323

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบัญชี/การเงินการธนาคาร/เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ
 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (เช่น Microsoft Excel, Microsoft Word) ได้
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี , อดทน , มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 5. มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายสี ขนาด 1” หรือ 2”  จำนวน  1  รูป
 2. สำเนา Transcript จำนวน  1  ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  1  ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1  ชุด

สนใจส่งหลักฐานการสมัครทาง

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือ ติดต่อได้ที่ คุณธนัญญา  มิ่งฉาย แผนกบุคคล  บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Tel: 02-596-0500 ต่อ 323

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 28 – 35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี / การเงินการธนาคาร / เศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจ
 3. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 5 ปี ขึ้นไป
 4. มีความสามารถในการสื่อสาร การวิเคราะห์ การประเมินผล และการเขียนรายงาน
 5. ถ้าได้ CPIAT,CIA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (เช่น Microsoft Excel, Microsoft Word) ได้
 8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี วางตัวเป็นกลาง กล้าแสดงความเห็นในสิ่งที่วิเคราะห์ และประเมินการตรวจสอบ
 9. มีความอดทน หนักแน่น รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
 10. มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายสี ขนาด 1” หรือ 2”  จำนวน  1  รูป
 2. สำเนา Transcript จำนวน  1  ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  1  ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1  ชุด

สนใจส่งหลักฐานการสมัครทาง

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือ ติดต่อได้ที่ คุณธนัญญา  มิ่งฉาย แผนกบุคคล  บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Tel: 02-596-0500 ต่อ 323

ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้ หากคุณเห็นหมวดย่อย เนื้อหาอาจอยู่ในนั้น