News

| Wednesday, 19 August 2020 |
Written by 

CONGRATULATIONS TO EARTH TECH ENVIRONMENT PCL.

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ รองประธานกรรมการบริหาร และนางสาวอณัศยา รักษาสรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC ในการเปิดซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ MAI

 

 บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้า จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า และก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร

 

โดยบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากฝ่ายบริหารของ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ให้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื่อเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI