เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

ธรรมนิติให้บริการงานตรวจสอบภายมากว่า 18 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ในนามบริษัทตรวจสอบบัญชี ธรรมนิติ และขยายตัวมาเป็น บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยมีลูกค้าที่เป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากกว่า 50 แห่ง การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือสำคัญของฝ่ายบริหารในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการให้ความเชื่อมั่นในและเป็นที่ปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องตามวิธีการมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

บริการต่าง ๆ ของเราประกอบด้วย

1. บริการด้านงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ งานตรวจสอบภายใน งานประเมินและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน งานประเมินคุณภาพงานสอบภายใน งานตรวจสอบคอมพิวเตอร์ (IT Audit) เป็นต้น

2.บริการด้านพัฒนาระบบบัญชี ได้แก่ วางระบบหรือปรับปรุงและพัฒนาระบบบัญชีและการเงิน ระบบงบประมาณ เป็นที่ปรึกษาด้านระบบต่าง ๆ ทางบัญชี การเงิน และการจัดทำงบการเงิน เป็นต้น