เกี่ยวกับเรา

ธรรมนิติ องค์กรธุรกิจที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2490 โดยนายประดิษฐ์ เปรมโยธิน ภายใต้ความตั้งใจที่จะให้บริการด้านวิชาชีพและเผยแพร่ความรู้เพื่อสาธารณประโยชน์เป็นผลต่อการสร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าว การบริหารงานของธรรมนิติจึงมีความเป็นเอกภาพโดดเด่นต่างจากองค์กรอื่นๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

2559-2560

มีมติตั้งคณะกรรมการจัดการชุดที่ 2 จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

2558

แยกบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ออกจากด้านบัญชี มีมติแต่งตั้งกรรมการจัดการสำรอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

2537

สภากรรมการมีมิติให้ย้ายบริษัท สภากรรมการมีมติให้เพิ่มทุนบริษัทในเครือ คณะกรรมการจัดการมีมติให้จัดกลุ่มธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่ม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

2536

มีมติควบบริษัทธรรมนิติ จำกัด และบริษัท พานิชการสากล จำกัด จัดตั้งบริษัทประชาราษร์ จำกัด สภากรรมการมีมติให้จัดซื้อที่ดินและอาคาร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

2535

สภากรรมการมีมติให้เรียกทุนเพิ่มเป็น 36,000,000 บาท คณะกรรมการบริหารมีมติให้ปฏิรูปองค์กรและการบริหารของธรรมนิติ บริษัทลงทุนถือหุ้นในบริษัท ตงชิม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

2534

ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนบริษัท ธรรมนิติ จำกัด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

2533

ผังบริหารเครือธรรมนิติ

chart

ผังบริหารของสำนักงานตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

about

นายดุลยทัศน์ พืชมงคล

ประธานกรรมการบริหาร

about

นายไพศาล
พืชมงคล

ที่ปรึกษา

about

นายศักดิ์ศรี
อำพวัน

ที่ปรึกษาและนักวิชาชีพตรวจสอบอาวุโส

about

นางสาวลภัสรดา
เลิศภานุโรจ

รองประธาน คนที่ 2

about

นางสาวศมจรีย์
แก้วขอมดี

กรรมการบริหาร

about

นายเอกรัตน์
บุณยรัตนกลิน

กรรมการบริหาร

about

นางสาวปรีญาพัชร์
อดิเรก

กรรมการบริหาร

about

นางสาวปนัดดา
กาญจนดิษฐ์

ที่ปรึกษา

about

นางสาวกรกช
วนสวัสดิ์

รองประธาน คนที่ 1

about

นางสาวดารารัตต์
พืชมงคล

กรรมการบริหาร

about

นางสาวฤทัยชนก
สุภาพงษ์

กรรมการบริหาร

about

นายณัชพล
ใหญ่หนักแน่น

กรรมการบริหาร

about

นายพชร
แก้ววิเศษ

กรรมการบริหาร