บริการ

บริการการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

เป็นบริการสอบทานการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของหลักฐานประกอบการปฏิบัติของบริษัท เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่บริษัทจัดทำขึ้นกับหลักเกณฑ์พื้นฐาน (Base line) ของการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ได้แก่

1) การกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

2) การกำหนดขั้นตอนเพื่อนำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ

3) การนำขั้นตอนที่กำหนดเพื่อนำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ

4) การรายงานต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ภายใต้ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” โดยจัดทำเพื่อเป็นการขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

 

รูปแบบบริการ

1. การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์พื้นฐาน (Base line) ของหลักการปฏิบัติที่ดีและเป็นที่ยอมรับในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

2. การให้คำแนะนำในการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมขององค์กร เพื่อพัฒนามาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น

3. การสอบทานและประเมินความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และหลักฐานประกอบการปฏิบัติงานต่างๆ ตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่กำหนด

4. การติดตามผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

 

อัตราค่าบริการ

ขึ้นอยู่กับประเภทและโครงสร้างของธุรกิจ และประเภทการบริการ

ประเภทธุรกิจ แบ่งเป็น

1. SME Size (แบบประเมินฯ 17 ข้อ)

2. Full Size (แบบประเมินฯ 71 ข้อ)

ประเภทการบริการ 

1. จัดทำคู่มือและสอบทานแบบประเมินฯ

2. สอบทานแบบประเมินฯ

 

สิ่งที่ที่จะได้รับ

รายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะ เอกสารประกอบแบบประเมิน และรายงานการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 

 

บริการนี้เหมาะสำหรับ

ข้อดี

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

1. บริษัทที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท
2. ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการปฏิบัติงานมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม
3. เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
1. การร่วมมือจากทุกฝ่ายในเรื่องของเอกสารที่จำเป็นตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 

บริการเกี่ยวข้อง

1. งานตรวจสอบภายใน

2. การประเมินและพัฒนาคุณภาพการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

 

สนใจติดต่อ

นางสาวกัญทิมา หุมากรณ์ โทร. 0 2596 0500 ต่อ 327

 

1

PLANNING

• ศึกษาข้อมูลบริษัท

• วางขอบเขตการให้บริการ

• พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า

• เสนอบริการ

• วางแผนการเข้าปฏิบัติงาน

2

EXCUTE

• รายงานแผนการเข้าตรวจให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• เข้าปฏิบัติงานตามแผน

• ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

• ให้คำปรึกษาในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

3

DELIVER

• รายงานผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• จัดทำรูปเล่มรายงาน