บริการ

บริการงานประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริการสอบทานการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของหลักฐานประกอบการปฏิบัติของบริษัท เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่บริษัทจัดทำขึ้นกับหลักเกณฑ์พื้นฐาน (Base line) ของการต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้แก่

1) การกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

2) การกำหนดขั้นตอนเพื่อนำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติ

3) การนำขั้นตอนที่กำหนดเพื่อนำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติ

4) การรายงานต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน

ภายใต้ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” โดยจัดทำเพื่อเป็นการขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

 

รูปแบบบริการ

1. การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์พื้นฐาน (Base line) ของหลักการปฏิบัติที่ดีและเป็นที่ยอมรับในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

2. การให้ความรู้ความเข้าใจและให้คำแนะนำในการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมขององค์กรและการประเมินความเสี่ยง เพื่อพัฒนามาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

3. การสอบทานและประเมินความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และหลักฐานประกอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่กำหนด

 

อัตราค่าบริการ

 

ขนาดของธุรกิจ

ค่าบริการ

บริการจัดทำคู่มือและสอบทานแบบประเมิน SME Size (แบบประเมินฯ 17 ข้อ) 300,000 บาท
Full Size (แบบประเมินฯ 71 ข้อ) 500,000 บาท
บริการสอบทานแบบประเมินฯ SME Size (แบบประเมินฯ 17 ข้อ) 120,000 บาท
Full Size (แบบประเมินฯ 71 ข้อ) 300,000 บาท

หมายเหตุ   :  เป็นราคาประมาณการเริ่มต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับลักษณะและโครงสร้างของธุรกิจ

 

สิ่งที่จะได้รับ

1. รายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะ เอกสารประกอบแบบประเมิน 

2. รายงานการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

 

บริการนี้เหมาะสำหรับ

ข้อดี

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

บริษัทที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท
2.ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการปฏิบัติงานที่มีการควบคุมภายในที่ไม่เพียงพอ เหมาะสมและความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร

การร่วมมือจากทุกฝ่ายในเรื่องของเอกสารที่จำเป็นเพื่อการประเมินระบบการควบคุมภายใน

 

บริการเกี่ยวข้อง

1. งานตรวจสอบภายใน

 

สนใจติดต่อ

นางสาวกัญทิมา หุมากรณ์ โทร. 0 2596 0500 ต่อ 327

 

1

PLANNING

• ศึกษาข้อมูลบริษัท

• วางขอบเขตการให้บริการ

• พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า

• เสนอบริการ

• วางแผนการเข้าปฏิบัติงาน

2

EXCUTE

• รายงานแผนการเข้าตรวจให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• เข้าปฏิบัติงานตามแผน

• ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

• ให้คำปรึกษาในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

.

3

DELIVER

• รายงานผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• จัดทำรูปเล่มรายงาน

.