บริการ

บริการงานการสอบทานและประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพ (Quality Assurance Review)

บริการสอบทานและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ความเห็นต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของงานตรวจสอบภายใน ว่าเป็นไปตามคำนิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในภายใน โดยบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียกับหน่วยและเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญทางด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านการประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีความน่าเชื่อถือ

 

รูปแบบบริการ

1. ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เปรียบเทียบกับแนวทางและมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่สอดคล้องตามคำนิยามจรรยาบรรณมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน แผนงาน นโยบาย กระบวนการ แนวปฏิบัติ และกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่บังคับใช้ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือถูกร้องขอ

 

อัตราค่าบริการ 

ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างของธุรกิจ และจำนวนของผู้ตรวจสอบภายในขององค์กร

 

สิ่งที่จะได้รับ

รายงานผลการสอบทานและประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพ 1 ฉบับ

 

บริการนี้เหมาะสำหรับ

ข้อดี

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

1. บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน
2. หน่วยงานราชการ
3. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจสอบภายในให้ดียิ่งขึ้น 1. แผนการตรวจสอบภายใน
2. รายงานผลการตรวจสอบภายใน

 

บริการเกี่ยวข้อง

1. งานตรวจสอบภายใน

2. การประเมินและพัฒนาคุณภาพการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

 

สนใจติดต่อ

นางสาวกัญทิมา หุมากรณ์ โทร.0 2596 0500 ต่อ 327

 

1

PLANNING

• ศึกษาข้อมูลบริษัท

• วางขอบเขตการให้บริการ

• พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า

• เสนอบริการ

• วางแผนการเข้าปฏิบัติงาน

2

EXCUTE

• รายงานแผนการเข้าตรวจให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• เข้าปฏิบัติงานตามแผน

• ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

• ให้คำปรึกษาในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

.

3

DELIVER

• รายงานผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• จัดทำรูปเล่มรายงาน

.