บริการ

บริการงานสอบทานและประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review)

เป็นบริการสอบทานและประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ความเห็นต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของงานตรวจสอบภายใน ว่าเป็นไปตามคำนิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามที่กำหนดไว้

 

รูปแบบบริการ

1. ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เปรียบเทียบกับแนวทางและมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ว่าเป็นไปตามคำนิยาม จรรยาบรรณ มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน แผนงาน นโยบาย กระบวนการ แนวปฏิบัติ และกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่บังคับใช้ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. ให้คำแนะนำในการปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

อัตราค่าบริการ 

ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร

 1. องค์กรขนาดเล็ก (มีจำนวนผู้ตรวจสอบภายใน 1 - 5 คน)

 2. องค์กรขนาดกลาง (มีจำนวนผู้ตรวจสอบภายใน 6 - 15 คน)

 3. องค์กรขนาดใหญ่ (มีจำนวนผู้ตรวจสอบภายใน 16 คนขึ้นไป)

 

สิ่งที่จะได้รับ

รายงานผลการสอบทานและประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 1 ฉบับ

 

บริการนี้เหมาะสำหรับ

ข้อดี

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

1. บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. หน่วยงานราชการ
3. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้ดียิ่งขึ้น 1. โครงสร้างและกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. คู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
3. แผนการตรวจสอบภายใน
4. รายงานผลการตรวจสอบภายใน

 

บริการเกี่ยวข้อง

1. งานตรวจสอบภายใน

2. การประเมินและพัฒนาคุณภาพการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

 

สนใจติดต่อ

นางสาวกัญทิมา หุมากรณ์ โทร.0 2596 0500 ต่อ 327

 

1

PLANNING

• ศึกษาข้อมูลบริษัท

• วางขอบเขตการให้บริการ

• พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า

• เสนอบริการ

• วางแผนการเข้าปฏิบัติงาน

2

EXCUTE

• รายงานแผนการเข้าตรวจให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• เข้าปฏิบัติงานตามแผน

• ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

• ให้คำปรึกษาในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

3

DELIVER

• รายงานผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• จัดทำรูปเล่มรายงาน