บริการ

บริการงานพัฒนาระบบ

เป็นการบริการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทุกกระบวนการ/ระบบงาน/ฝ่ายงานของบริษัท เพื่อให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง ตลอดจน ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน และมีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยมีเอกสารอ้างอิงและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและเป็นองค์ความรู้ (Knowledge Base) ในการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรรุ่นถัดไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ


รูปแบบการให้บริการ

1. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทุกกระบวนการ/ระบบงาน/ฝ่ายงานของบริษัท

2. การสอบทานคู่มือการปฏิบัติงาน และออกรายงานสำหรับการปรับปรุง

 

อัตราค่าบริการ

 

บริการ

ค่าบริการ
(ราคาเริ่มต้น)

บริการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทุกกระบวนการ 400,000 บาท
บริการสอบทานการปฏิบัติงานจริงพร้อมออกรายงาน 150,000 บาท

 

สิ่งที่ที่จะได้รับ

1. คู่มือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจ

2. คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

 

บริการนี้เหมาะสำหรับ

ข้อดี

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

1. บริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทที่เริ่มดำเนินธุรกิจ
3. บริษัทที่เปิดกิจการมายาวนาน แต่ยังไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. มีขั้นตอน/แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นมาตรฐาน
2. มีระบบการควบคุมภายในที่ดีรองรับ เพื่อป้องกันรอยรั่วหรือการปฏิบัติงานผิดพลาด อันนำไปสู่การทุจริตบริษัทฯ จะมีกระบวนการในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เอกสารต่าง ๆ ของแต่ละกระบวนการ/ระบบงาน/ฝ่ายงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

 

สนใจติดต่อ

นางสาวกัญทิมา หุมากรณ์ โทร. 0 2596 0500 ต่อ 327

 

1. มีขั้นตอน/แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นมาตรฐาน

2. มีระบบการควบคุมภายในที่ดีรองรับ เพื่อป้องกันรอยรั่วหรือการปฏิบัติงานผิดพลาด อันนำไปสู่การทุจริตบริษัทฯ จะมีกระบวนการในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1

PLANNING

• ศึกษาข้อมูลบริษัท

• วางขอบเขตการให้บริการ

• พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า

• เสนอบริการ

• วางแผนการเข้าปฏิบัติงาน

2

EXCUTE

• รายงานแผนการเข้าตรวจให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• เข้าปฏิบัติงานตามแผน

• ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

• ให้คำปรึกษาในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

.

3

DELIVER

• รายงานผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• จัดทำรูปเล่มรายงาน

.