บริการ

บริการงานพัฒนาระบบ

เป็นการบริการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทุกกระบวนการ/ระบบงาน/ฝ่ายงานของบริษัท, งานสอบทานคู่มือการปฏิบัติงาน, งานสอบทานและปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง ตลอดจน ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน และมีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยมีเอกสารอ้างอิงและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและเป็นองค์ความรู้ (Knowledge Base) ในการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรรุ่นถัดไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการให้บริการ

1

งานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การศึกษาลักษณะการทำงานปัจจุบันของบริษัท ข้อมูลด้านเอกสาร และ/หรือ โปรแกรมสำเร็จรูป และจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ระบุจุดการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และจัดอบรม เพื่อสร้างระบบการปฏิบัติงานที่มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และให้องค์กรมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

2

งานสอบทานคู่มือการปฏิบัติงาน การศึกษาและสอบทานคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทที่มีการใช้งานในปัจจุบัน และนำมาวิเคราะห์ความเพียงพอเหมาะสม ตามแนวทางการควบคุมภายในที่ดี และจัดทำรายงานข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปัจจุบันและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

3

งานสอบทานและปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงาน การศึกษาและสอบทานคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทที่มีการใช้งานในปัจจุบัน และนำมาวิเคราะห์ความเพียงพอเหมาะสม ตามแนวทางการควบคุมภายในที่ดี และจัดทำการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของบริษัท

 

อัตราค่าบริการ

ขึ้นอยู่กับขนาดโครงสร้างของแต่ละธุรกิจ

1. บริษัทฯ ขนาดเล็ก (1-10 ฝ่ายงาน)

2. บริษัทฯ ขนาดกลาง (11-15 ฝ่ายงาน)

3. บริษัทฯ ขนาดใหญ่ (15 ฝ่ายงานขึ้นไป)

 

สิ่งที่ที่จะได้รับ

1. คู่มือการปฏิบัติงานทุกกระบวนการ/ระบบงาน/ฝ่ายงานของบริษัทของบริษัท (ข้อ 1)

2. รายงานเพื่อการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน (ข้อ 2)

 

บริการนี้เหมาะสำหรับ

ข้อดี

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

1. บริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทที่เริ่มดำเนินธุรกิจ
3. บริษัทที่เปิดกิจการมายาวนาน แต่ยังไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. มีขั้นตอน/แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นมาตรฐาน
2. มีระบบการควบคุมภายในที่ดีรองรับ เพื่อป้องกันรอยรั่วหรือการปฏิบัติงานผิดพลาด อันนำไปสู่การทุจริตบริษัทฯ จะมีกระบวนการในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

1. เอกสารต่าง ๆ ของแต่ละกระบวนการ/ระบบงาน/ฝ่ายงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

 

สนใจติดต่อ

นางสาวกัญทิมา หุมากรณ์ โทร. 0 2596 0500 ต่อ 327

 

1

PLANNING

• ศึกษาข้อมูลบริษัท

• วางขอบเขตการให้บริการ

• พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า

• เสนอบริการ

• วางแผนการเข้าปฏิบัติงาน

2

EXCUTE

• รายงานแผนการเข้าตรวจให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• เข้าปฏิบัติงานตามแผน

• ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

• ให้คำปรึกษาในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

3

DELIVER

• รายงานผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• จัดทำรูปเล่มรายงาน