บริการ

บริการงานตรวจสอบภายใน

เป็นบริการที่ให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เกี่ยวกับการควบคุมภายในในกระบวนการปฏิบัติงาน การรายงานทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน อันจะช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนด และเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) (ถ้ามี) ที่ทำหน้าที่กำกับ ดูแล กิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

 

รูปแบบบริการ

1. การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 

2. การตรวจสอบและสอบทานเอกสารหลักฐานจากการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ ประเมินภายใต้กรอบของ COSO และให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ  

3. การให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแล

 

อัตราค่าบริการ

ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

 

สิ่งที่จะได้รับ

1. แผนการตรวจสอบภายใน

2. รายงานผลการตรวจสอบภายในตามจำนวนครั้งที่ตกลง

 

บริการนี้เหมาะสำหรับ

ข้อดี

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

1. บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. บริษัทจำกัด

1. เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2. ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการปฏิบัติงานมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม
3. เป็นการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ

1. การร่วมมือจากทุกฝ่ายในการให้ข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นเพื่อการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เช่น โครงสร้าง คู่มือการปฏิบัติงาน อำนาจอนุมัติ เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน เป็นต้น

 

บริการเกี่ยวข้อง

1. งานตรวจนับทรัพย์สินและสินค้าคงเหลือ

2. การประเมินและพัฒนาคุณภาพการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

 

สนใจติดต่อ

นางสาวกัญทิมา หุมากรณ์ 02-596-0500 ต่อ 327

 

1

PLANNING

• ศึกษาข้อมูลบริษัท

• วางขอบเขตการให้บริการ

• พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า

• เสนอบริการ

• วางแผนการเข้าปฏิบัติงาน

2

EXCUTE

• รายงานแผนการเข้าตรวจให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• เข้าปฏิบัติงานตามแผน

• ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

• ให้คำปรึกษาในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

3

DELIVER

• รายงานผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• จัดทำรูปเล่มรายงาน