บริการ

บริการงานตรวจสอบภายใน

เป็นบริการตรวจสอบภายในที่ให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระในกระบวนการปฏิบัติงาน การรายงานทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน อันจะช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนด และเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) (ถ้ามี) ที่ทำหน้าที่กำกับ ดูแล กิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

 

รูปแบบบริการ

1. การตรวจสอบและสอบทานเอกสารหลักฐานจากการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ ประเมิน ให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 

2. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแล 

3. การวางแผนและจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

 

อัตราค่าบริการ

ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างของธุรกิจ และจำนวนวันในการเข้าปฏิบัติงาน

 

สิ่งที่จะได้รับ

1. แผนการตรวจสอบภายใน

2. รายงานผลการตรวจสอบภายในตามจำนวนครั้งที่ตกลง

 

บริการนี้เหมาะสำหรับ

ข้อดี

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

1. บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. บริษัทจำกัด

1. เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2. เป็นการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ

1. คู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
3. รายงานที่ใช้ในการบริหารจัดการ

 

บริการเกี่ยวข้อง

1. งานตรวจนับทรัพย์สินและสินค้าคงเหลือ

2. การประเมินและพัฒนาคุณภาพการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

 

สนใจติดต่อ

นางสาวกัญทิมา หุมากรณ์ โทร 0 2596 0500 ต่อ 327

 

1

PLANNING

• ศึกษาข้อมูลบริษัท

• วางขอบเขตการให้บริการ

• พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า

• เสนอบริการ

• วางแผนการเข้าปฏิบัติงาน

2

EXCUTE

• รายงานแผนการเข้าตรวจให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• เข้าปฏิบัติงานตามแผน

• ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

• ให้คำปรึกษาในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

.

3

DELIVER

• รายงานผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• จัดทำรูปเล่มรายงาน

.