News

| Friday, 26 October 2018 |
Written by 

5 ข้อดีใช้ Outsource บริษัทตรวจสอบภายใน

ปัจจุบันงานการตรวจสอบภายในได้กลายเป็นสิ่งที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัดที่เริ่มหันมาให้ความสำคัญภายหลังจากที่พบการทุจริตภายในองค์กร หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ตลาดแรงงานยังคงขาดแคลนนักวิชาชีพอย่างเช่น ผู้ตรวจสอบภายในที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญให้ครอบคลุมในธุรกิจนั้น ๆ จึงทำให้มากกว่า 50% ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยหันมาให้ความสนใจและเลือกใช้บริการ Outsource บริษัทตรวจสอบภายในที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทดแทนผู้ตรวจสอบภายในที่ขาดแคลนแล้วนั้น การจ้าง Outsource บริษัทตรวจสอบภายในยังมีข้อดีอีกมากมายดังต่อไปนี้

 

5 ข้อดีใช้ Outsource บริษัทตรวจสอบภายใน

 

รวดเร็ว : การที่บริษัทจะจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นมานั้นอาจต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ซึ่งรวมถึงการสรรหาบุคลากรและการฝึกอบรมให้คนเหล่านั้นมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในในประเภทธุรกิจที่บริษัทกำลังดำเนินกิจการอยู่ ดังนั้นการจัดจ้าง Outsource ซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วเข้ามาให้บริการตรวจสอบภายในจึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับบริษัทที่ต้องการเริ่มกิจกรรมตรวจสอบภายในในทันที


เชี่ยวชาญ : การจ้าง outsource บริษัทตรวจสอบภายในที่เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากการฝึกอบรมและประสบการณ์จากการตรวจสอบภายในจากหลากหลายองค์กรและธุรกิจหลากหลายประเภท จึงทำให้บริษัทมั่นใจได้ว่ากิจกรรมตรวจสอบภายในที่ออกมามีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้


ลดภาระค่าใช้จ่าย : หากบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของตัวเองแล้วนั้น บริษัทจะต้องแบกรับภาระต้นทุนด้านการจ้างงาน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในเรื่องของสวัสดิการและการฝึกอบรมพนักงาน เมื่อพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายโดยรวมแล้วการจ้าง Outsource บริษัทตรวจสอบภายในก็สามารถลดต้นทุนสำหรับกิจกรรมตรวจสอบภายในที่เกิดขึ้นได้เช่นกัน


เป็นกลาง เที่ยงธรรม : คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในคือต้องมีความเที่ยงตรง ไม่มีอคติหรือความลำเอียงขณะการตรวจสอบ ซึ่งการจ้างบริษัท Outsource จะสามารถขจัดปัญหาเหล่านี้ไปได้ เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ และไม่ถูกกดดันจากผู้มีอำนาจในองค์กรจึงทำให้กิจกรรมการตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือ


พนักงานในองค์กรยอมรับ : วัฒนธรรมการทำงานขององค์กรบางแห่งอาจต่อต้านหรือไม่ให้ความร่วมมือสำหรับการทำงานจากบุคลากรในองค์กรเดียวกัน แต่ในทางกลับกันหากผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคลากรภายนอกองค์กรอาจได้รับการยอมรับจากพนักงานทำให้กิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ฟังดูแล้วมีข้อดีไม่น้อยเลย หากอ่านแล้วน่าสนใจอยากสอบถามบริการสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ ใส่ลิงค์ https://www.dir.co.th

 

ผู้เขียน :  สกนธ์ณัฐ อนันต์ศุภศักดิ์ ผู้ตรวจสอบภายใน  บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

แหล่งที่มา :   https://ctconline.org/pdf/chamber-journal/CJ_September_2012/CJ_Sep_2012_15.pdf

 

Last modified on Friday, 26 October 2018