News

| Monday, 14 November 2016 |

การประยุกต์ใช้การจัดการความเสี่ยงในการบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารความเสี่ยงในการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นวิธีการตรวจสอบเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการป้องกัน ปราบปราม ไม่ให้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นมีความรุนแรง หรือขยายวงกว้างขึ้น

 

ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ในบางเรื่อง เพราะองค์กรมีภาระผูกพันกับการปฎิบัติงานตามกระบวนการ ขั้นตอน ตามระเบียบข้อบังคับ และตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละส่วนงาน ซึ่งกระบวนการจัดการด้านความเสี่ยงจะใช้การวางแผน การตัดสินใจ และมุ่งเน้นเฉพาะส่วนที่มีการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กิจกรรมของ HRM

 

การประยุกต์ใช้การจัดการความเสี่ยงในการบริหารทรัพยากรบุคคล

เมื่อการพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงสำหรับกิจกรรมทรัพยากรบุคคลของคุณมีจำนวนของพื้นที่ที่จะมุ่งเน้นเป็น นี่คือรายการทั่วไปจะได้รับคุณเริ่มต้น แต่มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่ทุกองค์กรระบุและประเมินความเสี่ยงที่ไม่ซ้ำกันให้กับองค์กรของตัวเอง

 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นวงจรที่มีขั้นตอนเป็นระบบที่ชัดเจน หมายความว่ามันไม่ได้เป็นบางสิ่งบางอย่างที่ได้รับการตรวจสอบก่อนแล้วจึงเลือกปฎิบัติ “เลือกที่จะทำ” รายการ แต่มันเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งองค์กรของคุณรู้และเข้าใจความเสี่ยงที่คุณต้องเผชิญ นอกจากนี้องค์กรของคุณได้มีการประเมินความเสี่ยงที่จงใจและมีกลยุทธ์ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงที่จะสามารถจัดการให้ลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไปโดยสิ้นเชิง ด้วยการลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยงหรือลดความเสียหายในกรณีที่สิ่งที่เกิดขึ้น

ในระดับพื้นฐานมากจะมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่คุณสองคำถามพื้นฐาน:

1. สิ่งที่พนักงานสามารถปฎิบัติไปอย่างผิดปกติ แล้วองค์กรไม่รับรู้ หรือ ไม่ทราบ?

2. สิ่งที่องค์กรจะทำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายจากการที่เกิดขึ้นในสถานที่ หรือหน่วยงาน และมีมาตรการในการตอบสนองต่อสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการสูญเสียหรือถ้ามันอาจจะเกิดขึ้นจริง?

 

ระบุความเสี่ยง

 • ขั้นตอนแรกคือการระบุความเสี่ยง ถามตัวเองว่าสิ่งที่สามารถดำเนินการได้อย่างผิดปกติ กิจกรรมขององค์กรทุกขั้นตอน ที่อาจจะเกิดความเสี่ยง เพื่อระดมความคิดของผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรและเอกสารการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • พิจารณาทั้งความเสี่ยงทั่วไป (ที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรใด ๆ ) และความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงกับองค์กรของคุณ
 • ความเสี่ยงที่จะเป็น:
  - การใช้ผิดวิธีที่คนใดคนหนึ่งเวลาหรือต่อเนื่อง (ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ทางเพศ ทางการเงิน)
  - การบาดเจ็บส่วนบุคคล
  - ทางการแพทย์
  - สิ่งแวดล้อม
  - คุณสมบัติ
  - ทางการเงิน
  - ชื่อเสียง / ค่าความนิยม
  - อื่น ๆ

  ประเมินความเสี่ยง
 • ถ้าคุณได้ทำงานอย่างละเอียดของการระบุความเสี่ยงที่คุณอาจลงท้ายด้วยรายการ (และครอบคลุม) ยาว
 • ขั้นตอนต่อไปคือการประเมินแต่ละรายการความเสี่ยง
  (1) ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความน่าจะเป็น หรือความถี่ของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและ
  (2) ความรุนแรงของผลกระทบ
 • ใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) สร้างความสัมพันธ์และระดับความน่าจะเป็นของการเกิดและความรุนแรงของผลกระทบที่จะช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญขั้นตอนต่อไปของคุณ


  การพัฒนากลยุทธ์สำหรับการบริหารความเสี่ยง
 • พิจารณากลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละระบุ:
  หลีกเลี่ยง - หยุดให้บริการหรือทำกิจกรรมเพราะมันเป็นเรื่องเสี่ยงเกินไป
  ยอมรับ - บางกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติภารกิจขององค์กรและองค์กรจะเลือกที่จะยอมรับความเสี่ยง
  การปรับ - เปลี่ยนกิจกรรมเพื่อลดโอกาสของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรือลดความรุนแรงของผลกระทบ นโยบายและขั้นตอนเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพราะพวกเขาสื่อสารความคาดหวังและกำหนดขอบเขตเกี่ยวกับการเขียนนโยบายและขั้นตอน
  การถ่ายโอนหรือการแบ่งปัน - ประกันการซื้อหรือรับโอนความเสี่ยงให้กับองค์กรอื่นผ่านการลงนามในสัญญากับองค์กรอื่น ๆ ที่จะแบ่งปันความเสี่ยง (เช่นมีสัญญากับ บริษัท รถบัสที่จะส่งลูกค้ามากกว่าพนักงานขับรถลูกค้า)

Implement

เมื่อคุณได้ตัดสินใจที่กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดและราคาไม่แพงสำหรับองค์กรของคุณ คุณและทีมีงานจะต้องทำการร่างขั้นตอนและผู้ที่เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับขั้นตอนในการวางแผนการจัดการแต่ละความเสี่ยง

แผนการสื่อสารและให้แน่ใจว่ามีความเข้าใจอย่างท่องแท้จากทุกคนที่มีส่วนร่วมในองค์กร (พนักงานอาสาสมัครลูกค้าผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

ให้มีการฝึกอบรมสำหรับพนักงานขององค์กรทั้งหมดและอาสาสมัครเพื่อให้พวกเขาเข้าใจเหตุผลของแผนบริหารความเสี่ยงเช่นเดียวกับความคาดหวังของขั้นตอนรูปแบบ ฯลฯ

การตรวจสอบ

ประเด็นคำถามเหล่านี้และเอกสารการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการวางแผน:

 • มีการวางแผนการทำงานของคุณ?
 • ความเสี่ยงของคุณมีการเปลี่ยนไปหรือไม่
 • คุณขยายหรือลดลงโปรแกรมและบริการของคุณ หรือไม่
 • การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงจำเป็นต้องใช้หรือไม่
 • มีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครตามแผนบริหารความเสี่ยง?
 • พวกเขาจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมในรายละเอียดเพิ่มเติม?
 • คุณและทีมงานรวมทั้งองค์กรไม่จำเป็นที่จะต้องสื่อสารแผน?

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารความเสี่ยง?

การบริหารความเสี่ยงเป็นกิจการที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญ ต้องมีความมุ่งมั่นจากคณะกรรมการที่จะกระทำ ทรัพยากรทางการเงินและบุคลากรในองค์กรขนาดใหญ่การบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการทีมงานหรือหน่วยงานที่อาจจะเกิดขึ้นในการจัดการกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง ในองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางความรับผิดชอบในการพัฒนาและการใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีแนวโน้มที่จะตกอยู่ในกรรมการบริหารแต่พนักงานจ่ายอาสาสมัคร – และลูกค้าที่อาจเกิดขึ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ – จะเป็นคู่ค้าที่เป็นประโยชน์มากในการระบุความเสี่ยงและการพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อจัดการกับความเสี่ยง เมื่อกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในสถานที่ทุกคนในองค์กรที่มีบทบาทในการเล่นจากการระบุความเสี่ยงกับนโยบายและขั้นตอนต่อไปนี้เสร็จสิ้นการฟอร์มและรายงาน

สุดท้ายนี้ เราเชื่อว่าคุณน่าจะพอมีแนวทางในการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงบุคลากรภายในองค์กรของคุณ ซึ่งเครื่องที่ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมีเป็นจำนวนมาก และมีความสำคัญแตกต่างกัน มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งคุณจำเป็นจะต้องนำเครื่องมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล HRM มาใช้ประกอบกับการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งการเลือกเครื่องมือต่างจำเป็นจะต้องใช้ประสบการณ์และทักษะของหัวหน้าฝ่าย/สำนักทรัพยากรบุคคล

 

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : oknation blog

หากท่านมีความสนใจบริการของตรวจสอบภายใน สามารถติตต่อได้ที่

เบอร์ 02-5878080 ต่อ 209 ด้วยความยินดียิ่ง

Last modified on Thursday, 23 August 2018