News

| Thursday, 19 December 2019 |
Written by 

Embracing Digital Technology in Internal Audit Profession (RMUTT)

 

กิจกรรมบรรยายความรู้ ประจำปี 2562
โดย คุณลภัสรดา เลิศภานุโรจ

หลักสูตร “Embracing Digital Technology in Internal Audit Profession”
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพตรวจสอบภายในจากพี่สู่น้อง
ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภายใต้การบรรยายหัวข้อ “วิชาชีพการตรวจสอบภายในยุคดิจิทัลเทคโนโลยี”

 

 

Last modified on Friday, 20 December 2019