News

| Friday, 20 December 2019 |
Written by 

Auditing and Governance of Social Media in Changing Privacy Laws (IIAT Annual Conference 2019)

กิจกรรมบรรยายความรู้ ประจำปี 2562
โดย คุณลภัสรดา เลิศภานุโรจ

หลักสูตร “Auditing and Governance of Social Media in Changing Privacy Laws”
วันพุธที่ 4 กันยายน 2562
เวลา 13.45 – 14.45 น.
ณ ห้อง Le Concorde Ballroom โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada

กิจกรรมให้ความรู้ภายในงาน “IIAT Annual Conference 2019”
จัดขึ้นโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
โดยคุณลภัสรดา เลิศภานุโรจ เป็นวิทยากรร่วมกับอีก 3 ท่าน ได้แก่
คุณพชร แก้ววิเศษ คุณเอกรัตน์ บุณยรัตนกลิน และ คุณปองกานต์ สอทิพย์

 

Last modified on Friday, 20 December 2019