News

| Wednesday, 23 March 2022 |
Written by 

กิจกรรมบรรยายความรู้ หลักสูตร "โอกาสการขยายการระดมทุนในตลาด IPO, LiVE Exchange"

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี ! จากธรรมนิติ
"โอกาสการขยายการระดมทุนในตลาด IPO, LiVE Exchange"

เพื่อช่วยในการทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวเข้าตลาดในด้าน
. โครงสร้างธุรกิจและโครงสร้างกรรมการ
. ระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน
. ระบบการควบคุมกายในและการขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO)

ในวันที่ 4 เม.ย. 65 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom
-----------------------------

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่
https://bit.ly/dhgregisteripo
(ปิดรับลงทะเบียน 1 เม.ย. 65)