บริการ

บริการงานพัฒนาธุรกิจ

บริการให้คำปรึกษาและจัดทำรายงานทางธรุกิจเพื่อมุ่งเน้นให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้และยังมุ่งเน้นให้บริษัทสามารถเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดทำคู่มือต่าง ๆที่ เกี่ยวข้อง

 

รูปแบบการให้บริการ

- จัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan, KPI (องค์กร), Vision, Mission, Strategy)

- จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง

- จัดทำคู่มือการกำกับกิจการที่ดี

- จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง

- จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

- จัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ไม่รวมส่วนงาน IT)

- จัดทำตารางอำนาจอนุมัติ

 

อัตราค่าบริการ

ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างของธุรกิจและจำนวนวันในการเข้าปฏิบัติงาน

 

สิ่งที่ที่จะได้รับ

1. คู่มือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจ

2. คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

 

บริการนี้เหมาะสำหรับ

ข้อดี

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

1. บริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทที่เริ่มดำเนินธุรกิจ

1. บริษัทฯ จะมีทิศทางการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. ได้รับรายงานมาตรฐานเพิ่อใช้ในการเข้าตลาดหลักทรัพย์
3. ได้รับคำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ

1. การร่วมมือจากทุกฝ่ายในเรื่องของข้อมูลเพื่อการวางแผนหรือกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
2. เตรียมข้อมูลการดำเนินธุรกิจเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์

 

สนใจติดต่อ

นางสาวกัญทิมา หุมากรณ์ โทร. 0 2596 0500 ต่อ 327

 

1

PLANNING

• ศึกษาข้อมูลบริษัท

• วางขอบเขตการให้บริการ

• พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า

• เสนอบริการ

• วางแผนการเข้าปฏิบัติงาน

2

EXCUTE

• รายงานแผนการเข้าตรวจให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• เข้าปฏิบัติงานตามแผน

• ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

• ให้คำปรึกษาในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

.

3

DELIVER

• รายงานผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• จัดทำรูปเล่มรายงาน

.