บริการ

บริการงานประเมินระบบการควบคุมภายใน

เป็นงานประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อให้ความมั่นใจตามควรว่าองค์กรมีการบริหารจัดการและการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม อันจะช่วยให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

รูปแบบบริการ

1. การตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ ภายใต้กรอบของ COSO

2. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแล

3. การจัดทำข้อมูลตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด

 

อัตราค่าบริการ

ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างของธุรกิจ และจำนวนวันในการเข้าปฏิบัติงาน

 

สิ่งที่จะได้รับ

รายงานสรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน 1 ฉบับ รายงานการติดตามผลการประเมิน 1 ฉบับ และรายงานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

 

บริการนี้เหมาะสำหรับ

ข้อดี

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

1. บริษัทจำกัดที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. บริษัทที่ต้องการทราบจุดอ่อนของระบบการควบคุมภาพรวมของบริษัท

1. เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2. เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เอกสารเบื้องต้นของแต่ละระบบงาน เช่น โครงสร้าง คู่มือการปฏิบัติงาน อำนาจอนุมัติ เป็นต้น

 

บริการเกี่ยวข้อง

1. งานตรวจสอบภายใน

2. การประเมินและพัฒนาคุณภาพการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

 

สนใจติดต่อ 

นางสาวกัญทิมา หุมากรณ์ โทร. 0 2596 0500 ต่อ 327

 

1

PLANNING

• ศึกษาข้อมูลบริษัท

• วางขอบเขตการให้บริการ

• พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า

• เสนอบริการ

• วางแผนการเข้าปฏิบัติงาน

2

EXCUTE

• รายงานแผนการเข้าตรวจให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• เข้าปฏิบัติงานตามแผน

• ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

• ให้คำปรึกษาในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

.

3

DELIVER

• รายงานผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• จัดทำรูปเล่มรายงาน

.