บริการ

บริการงานประเมินและพัฒนาคุณภาพการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

เป็นการบริการให้ความรู้ คำปรึกษา/แนะนำ ในการชี้ประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อใช้ในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

 

รูปแบบบริการ

1. การบรรยายสำหรับบุคลากรขององค์กรที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและ/หรือองค์กรกำหนด และให้คำปรึกษา/แนะนำ ในการชี้ประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมในขณะการบรรยาย (1 วัน)

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับบุคลากรที่จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง มานำเสนอ เพื่อรับคำปรึกษา/แนะนำในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง

3. การให้คำปรึกษา/แนะนำ และร่วมกระบวนการศึกษา/วิเคราะห์ ชี้ประเด็นปัจจัยความเสี่ยงขององค์กร

 

อัตราค่าบริการ

ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างของธุรกิจและจำนวนวันในการเข้าปฏิบัติงาน

 

สิ่งที่จะได้รับ

แผนการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร จำนวน 1 ชุด

 

บริการนี้เหมาะสำหรับ

ข้อดี

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

1. บริษัทจำกัด
2. บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

1. เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2. บุคลากรโดยรวมของบริษัทมีความรู้และตระหนักเรื่องความเสี่ยงในกระบวนการทำงาน

1. ประชุมหารือหรือเผยแพร่ให้พนักงานในองค์กรทราบถึงวัตถุประสงค์ ความร่วมมือที่ควรจะได้รับ และประโยชน์ที่จะได้รับ
2. การร่วมมือจากทุกฝ่ายในเรื่องของการประเมินความเสี่ยง

 

บริการเกี่ยวข้อง

1. งานตรวจสอบภายใน

 

สนใจติดต่อ

นางสาวกัญทิมา หุมากรณ์ โทร. 0 2596 0500 ต่อ 327

 

1

PLANNING

• ศึกษาข้อมูลบริษัท

• วางขอบเขตการให้บริการ

• พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า

• เสนอบริการ

• วางแผนการเข้าปฏิบัติงาน

2

EXCUTE

• รายงานแผนการเข้าตรวจให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• เข้าปฏิบัติงานตามแผน

• ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

• ให้คำปรึกษาในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

.

3

DELIVER

• รายงานผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• จัดทำรูปเล่มรายงาน

.