บริการ

บริการงานตรวจนับทรัพย์สิน

บริการตรวจนับทรัพย์สิน เพื่อให้ทราบว่าทรัพย์สินตามรายการที่ตกลงร่วมกันมีตัวตนอยู่จริง สามารถก่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีกระบวนการควบคุมที่เหมาะสม และนำรายการทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดมาจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

 

รูปแบบบริการ

1. จัดทำรายงานสรุปเปรียบเทียบผลการตรวจนับทรัพย์สินถาวรกับทะเบียนทรัพย์สิน

2. การให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแล 

3. รายงานข้อสังเกต หรือประเด็นปัญหาจากการตรวจนับทรัพย์สิน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

4. เข้าร่วมประชุมหารือ สำหรับผลของการตรวจนับทรัพย์สิน เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของงานตรวจนับทรัพย์สิน

 

อัตราค่าบริการ

ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนทรัพย์สินและจำนวนวันในการเข้าปฏิบัติงาน

 

สิ่งที่จะได้รับ

รายงานสรุปผลข้อสังเกตและเป็นปัญหาจากการตรวจนับทรัพย์สิน 1 ฉบับ และทะเบียนทรัพย์สินพร้อมรูปถ่ายฉบับปรับปรุง (หากทางบริษัทจัดเตรียมรหัสทรัพย์สินไว้ให้ สามารถติดรหัสทรัพย์สินให้ได้โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม แต่ถ้าหากให้ธรรมนิติจัดเตรียมรหัสทรัพย์สินเองจะมีค่าบริการเพิ่ม)

 

บริการนี้เหมาะสำหรับ

ข้อดี

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

บริษัทฯ ที่ต้องการทราบปริมาณทรัพย์สิน และการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินถาวรให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี 1. ทราบจำนวนทรัพย์สินที่แท้จริง
2. ปรับปรุงกระบวนการควบคุมทรัพย์สิน

ทะเบียนทรัพย์สิน รายการทางบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สิน นโยบายข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ผู้รับผิดชอบในการนำตรวจนับ

 

บริการเกี่ยวข้อง

1. งานตรวจสอบภายใน

 

สนใจติดต่อ

นางสาวกัญทิมา หุมากรณ์ 02-596-0500 ต่อ 327

1

PLANNING

• ศึกษาข้อมูลบริษัท

• วางขอบเขตการให้บริการ

• พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า

• เสนอบริการ

• วางแผนการเข้าปฏิบัติงาน

2

EXCUTE

• รายงานแผนการเข้าตรวจให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• เข้าปฏิบัติงานตามแผน

• ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

• ให้คำปรึกษาในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

.

3

DELIVER

• รายงานผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

• จัดทำรูปเล่มรายงาน

.